DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
„NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ”
wartość dofinansowania: 5 011 200,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ” jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.05.01-00-0105/20-00 z dnia 13 grudnia 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rodziny i polityki Społecznej

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.05.2023 r. poziomu zatrudnienia wśród 360 (min.190K) niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku pow.18 r.ż. z województwa podkarpackiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy.